Wnioski dotyczące bezprawności kar
2017-01-27

Kary związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 r nie mają podstawy prawnej! Zapraszamy wszystkich, którzy otrzymali decyzje administracyjne związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 roku o kontakt z Europejskiem Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych (info@etos.org.pl). Stowarzyszenie złożyło odpowiednie wnioski do organów administracji i zajmuje się reprezentacją poszkodowanych.


Kolejny wniosek o zmianę przepisów
2017-01-19

Działając z oparciu o art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ETOS złożył wniosek do Ministerstwa o podjęcie działań w celu usunięcia z przepisów RID uwagi do przepisu 1.6.1.1 oraz przepisu 5.4.1.1.12. Celem regulacji jest podanie informacji, że przewóz w okresie po zmianie przepisów w dopuszczalnym prawnie czasie jest wykonywany zgodnie z poprzednimi wersjami przepisów. Analogiczny przepis występował w ADR i został jako nic nie wnoszący usunięty w wersji przepisów 2005 roku.

Podawanie w dokumentacji informacji o tym, że przewóz jest realizowany w ramach ogólnego przepisu przejściowego nie wnosi nic w zakresie bezpieczeństwa a zatem winna być uznana za zbędną. 
Oczekujemy na podjęcie działań.  

Projekt zmian do ustawy prawo o ruchu drogowym - czyli mamy taki kraj na jaki się godzimy!
2016-10-27

Zwracamy uwagę na opublikowany projekt zmian do ustawy prawo o ruchu drogowym. Poniższe zestawienie obejmuje stanowisko Stowarzyszenia ETOS.

Odnośnie art. 20 żądamy by każde ograniczenie prędkości związane z terenem zabudowanym było obligatoryjnie poprzedzane znakami zmniejszającymi dopuszczalną prędkość ustawionych w odległościach pozwalających na bezpieczne zredukowanie prędkości. Co prawda znajduje się obecnie zapis pozwalający na takie zachowanie w rozporządzeniu odnośnie warunków technicznych przy czym w praktyce zasad tych nie stosuje się. Niezbędnym jest zatem zapis ustawowy! Obecny system zbyt często służy zwykłemu szykanowaniu obywateli zamiast zapewnieniu bezpieczeństwa.

 

Głównym uzasadnieniem zmian w zakresie badan technicznych pojazdów jest zdaniem twórców projektu prawo unijne. Na tej podstawie tworzy się nowy system, który związany jest z powstaniem nowych instytucji oraz nowych opłat. Nie można się zgodzić z przyjętymi założeniami, gdyż oznaczało by to, że przed ustawą nie istniał w Polsce system badań technicznych pojazdów oraz nadzoru nad stacjami diagnostycznymi. Nie jest to prawda. Dyrektywy wymuszają (tylko) uporządkowanie sytemu.  Nie widzimy powodów, by pod płaszczykiem wdrożenia dyrektyw obciążać wszystkich obywateli  dodatkowymi kosztami. Koszty zapewnienia bezpieczeństwa systemu badań pojazdów są już bowiem ponoszone w podatkach i opłatach zgodnych z obowiązującym prawem. Zgodnie z projektem odejmie się pracę starostom ale nie zabierze się im środków przeznaczanych na taką działalność. Zyskają starostwa a straci obywatel.  Jeżeli administracja, a do tego jest zobowiązana dyrektywami chce dokonać zmiany systemu to powinna wykonać to bez finansowania ich przez dodatkowe para-podatki. Nie zgadzamy się z propozycjami podwyższenia opłat w kwotach proponowanych ustawą.

Nie mamy nic przeciwko uporządkowaniu systemu ale żądamy, by odbyło się to poprzez zwiększenie efektywności administracji i obecnych służb a nie poprzez tworzenie nowych!

 

Projekt ustawy powoduje zwiększenie kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego. Nie doszukaliśmy się jednak żadnych wskazań w zakresie nadzoru nad tym organem. 

Żądamy, by w ustawie jasno zostały określone kompetencje w zakresie nadzoru oraz odpowiedzialność Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Nie znajdujemy uzasadnienie dla przejęcia przez Dyrektora TDT kompetencji Ministra w zakresie rejestracji pojazdów.  Nie widzimy uzasadnienie dla tworzenie dodatkowych obciążeń w postaci „Funduszu Zapewnienia Jakości Badań Technicznych Pojazdów oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla Badań Technicznych”, który ma być finansowany ze środków obywateli. Aktualne są powyższe uwagi odnośnie sposobu finansowania zmian.

 

Z tego względu naszym zdaniem projekt jest niedoprecyzowany i stanowi złamanie obietnic przedwyborczych PIS w zakresie tego, że nie zostaną podwyższone daniny publiczne. Zwracamy uwagę, że przyjecie rozwiązania będzie równoważne z natychmiastowym podwyższeniem opłat za każde badanie techniczne każdego pojazdu o równowartość kwoty 2 EUR a dla pojazdów ciężarowych przewożących towary niebezpieczne lub innych pojazdów specjalizowanych o wiele więcej. 

 

Musimy na tym etapie podkreślić, że zgodnie z projektem TDT, który ma być super nadzorcą w zakresie badan technicznych pojazdów jak na razie chyba nie sprawdził się w zakresie wdrożenia regulaminów technicznych odnośnie pojazdów.  Jako przykład można podać to, że w regulaminach obowiązujących w Polsce myli się dla przykładu złączki kablowe z kierowcą.... Skoro TDT - mimo że już sprawuje czynności zaufania publicznego w zakresie badań pojazdów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych nic z obecną sytuacją nie robi, to niezrozumiałe jest to, że chcemy mu powierzyć wykonywanie zadań dodatkowych zadań w zakresie nadzoru. Jak już wspomniano, nie znajdujemy wskazań w zakresie tego kto będzie i na jakiej zasadzie nadzorował wykonanie zadań odnośnie nadzoru i „super-kontroli”. 

 

Z pieniędzy obywateli powstanie także super stacja kontroli pojazdów, co będzie negatywnie oddziaływać na obecny układ równowagi rynkowej. Jeżeli ustawodawca ma uwagi odnośnie obecnie obowiązującego systemu, to trudno zrozumieć z jakiego powodu nie przedstawiono w uzasadnieniu informacji o nieskuteczności obecnego systemu nadzoru.

 

Nie mamy żadnych przeciwwskazań odnośnie zwiększenia kompetencji i jakości działania organów nadzoru ale nie zgadzamy się na realizację takich projektów z kieszeni każdego obywatela. 

 

Projekt ustawy jest na etapie konsultacji.

Link do dokumentacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?deptId=20

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać do Ministerstwa uwagi!


Instrukcja pisemna - dalsze prace
2016-10-26

Podjęliśmy starania w celu uzyskania interpretacji WP 15 i polskiego ministerstwa odnośnie możliwości przewozu instrukcji pisemnych wyłącznie w formie elektronicznej.

ADR a sprawa polska
2016-10-26
Podczas obrad WP15 w listopadzie delegatom Polski zostanie postawionych kilka pytań odnośnie stosowania art.1 3 ust 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Chodzi o nieszczęsne podawanie właściciela towaru niebezpiecznego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/dgwp15/ECE-TRANS-WP15-101-GE-inf7e.pdf. Będziemy informować o wyniku posiedzenia.
Dobra zmiana - kolejne (nie) planowane obciążenia dla transportu
2016-10-13

 UWAGA! 

Zwracamy uwagę na obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Druk sejmowy nr. 870 (polecamy link http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BD896877D7858089C12580360058EDB4)

Informujemy, że drugi już raz kolejny regulacje w zakresie transportu i logistyki są wprowadzane tylnymi drzwiami. Projekt (teoretycznie) dotyczy określenia zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedzielę z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności oraz ustalenia zasad godzinowego ograniczenia handlu w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Proponujemy przyjrzeć się dokładnie tej propozycji gdyż zgodnie z art. 2 pkt 1 ppkt. 2), gdy mowa jest o „ podmiocie świadczącym usługi na rzecz handlu” – należy przez to rozumieć:

centrum logistyczne – obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem,  magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 (Dz. U. Nr 150 poz. 1212), świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami 

centrum magazynowe – obiekt umożliwiający wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami 

terminal kontenerowy - obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi wyładunku, rozładunku, przeładunku, czasowego składowania kontenerów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 (Dz. U. Nr 150 poz. 1212), świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami 

centrum dystrybucyjne - obiekt służący do magazynowania towarów będących własnością dostawców oraz ich rozdzielania do odbiorców według określonej dyspozycji właściciela towarów, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami 

To nie wszystko! Czytajmy dalej. W ustawie chodzi także o:

 art. 1 ust. 3 „inne czynności sprzedażowe” – należy przez to rozumieć sortowanie, klasyfikowanie, składanie towarów i wyrobów, mieszanie i łączenie towarów oraz wyrobów, butelkowanie, pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywanie magazynowania produktów i towarów, czyszczenie i suszenie produktów spożywczych, ich gotowanie, zamrażanie i konserwowanie oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych 

art. 1 ust. 4 zatrudnionym – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, o których mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz.141 z późn.zm.) oraz na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

 Regulacja obejmie także (art. 1 pkt 7) stacje paliw płynnych – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn.zm.) 

Doprecyzowano też (art. 1 ust. 2), że przez wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usług na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami rozumie się wykonywanie czynności logistycznych, magazynowych, przeładunkowych i dystrybucyjnych z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz handlu artykułami niezbędnymi do zapewnienia pracy w ruchu ciągłym oraz zaspokojenia potrzeb ludności w przypadku zaopatrywania w wodę, gaz, energię elektryczną, opał i paliwo. Tak więc logistyka została zrównana z handlem detalicznym....

APEL o pomoc w zmianie Polski
2016-10-03

Korzystając z uprzejmości pełnomocnika stowarzyszenia Andrzeja Dziedzica pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z apelem o pomoc.

Jak zapewne Państwu wiadomo w ostatnim czasie ze względu na rozpowszechnianie przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego niepotwierdzonych i nieprawdziwych informacji na temat aktywności europejskiego stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa operacji transportowych ETOS oraz mojej osoby doszło do usunięcia stowarzyszenia z listy podmiotów zaproszonych do współpracy w ramach zespołu doradczego odnośnie towarów niebezpiecznych. Dyrektor TDT został wezwany do opublikowania sprostowania i naprawienia szkody. Propozycja została odrzucona, co spowodowało skierowanie przeze mnie pozwu o ochronę dóbr osobistych. 

Żądam opublikowania sprostowania, wystąpienia do Ministerstwa z wnioskiem o przywrócenie Stowarzyszenia oraz zapłatę kwoty  5000 zł na rzecz Fundacji Ślaskiego Centrum Chorób Serca. Sąd zajął się sprawą i obecnie trwa przygotowanie do rozprawy. Sąd wezwał stronę do uiszczenia wpisu w kwocie 850 zł. Zwracam się zatem z prośbą o pomoc. Gromadzę środki na opłatę oraz dla pełnomocnika prawnego. 

Jeżeli zależy Państwu na rzeczywistej zmianie proszę o wspomożenie.

W tym celu prosimy o dokonanie wpłat celowych do Europejskiego Stworzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS z dopiskiem - Wspomożenie sprawy przecie TDT. Numer Konta:

Konto Bankowe: Mikołowski Bank Spółdzielczy

Nr. Konta 73 84360003 0000 0002 6616 0001

Będę bardzo zobowiązany za każdą formę pomocy.

 

Marek Różycki

Zmiana prawa - szkolenia ADR
2016-07-30
Informujemy o projekcie zmian rozporządzenia w zakresie szkolenia kierowców ADR
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287957 
 
Zmiana osoby reprezentującej
2016-07-22
W wyniku uchwały Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia ETOS w dniu 22 lipca 2016 r reprezentantem stowarzyszenia zostaje Pan Andrzej Dziedzic. Życzymy nowemu przedstawicielowi wielu sukcesów.
Dbamy o historie - rekonstrukcja butli na gazy bojowe z 1915 roku - pierwsze wyniki
2016-03-25
Możemy zaprezentować wynik prac konserwatorskich na butlach znalezionych w Forcie Chrzanów w Warszawie. Chlor i lata spędzone pod ziemią zrobiły swoje. Pierwsza butla została zakonserwowana. Widać stal z której ją wykonano. Eksponat można obejrzeć w siedzibie Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Mikołowie.

Dbamy o historie - rekonstrukcja butli na gazy bojowe z 1915 roku
2016-02-10
ETOS wspomaga działania m/d/r/k trusted adviser group i Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczęnstwa i Higieny Pracy

Przechodzimy do kolejnego etapu opracowania znaleziska historycznego w Forcie Chrzanów w Warszawie. W wyniku współpracy z Muzeum Wojska Polskiego Stowarzyszenie wspomaga renowację butli na gazy bojowe z pierwszej wojny światowej. Znaleziska po opracowaniu zasilą zasoby naszgeo interaktywnego muzeum technik bezpieczeństwa i higieny pracy (muzeum.towary-niebezpieczne.pl) oraz posłużą jako eksponaty w przygotowywanej wystawie nt. ochrony przeciwgazowej i bezpieczeństwa butli. 
Ze wzgledu na stan znaleziska jest to bardzo trudne zadanie więc wzniesiemy się na wyżyny sztuki i techniki ....


Rekomendacje w zakresie szkolenia kierowców ADR
2016-01-27

Stowarzyszenie ETOS wydało rekomendacje w zakresie wymaganego poziomu kontroli nad ośrodkami szkolenia ADR kierowców. Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców ADR jest podstawowym narzędziem zapewnienia odpowiedniego poziomu wykształcenia kierowców.
Analiza danych za rok 2015 składnia do postawienia tezy, że nie istnieją jasne zasady w tym zakresie, co oznacza, że w niektórych województwach nie są prowadzone kontrole spełnienia przez ośrodki warunków.
Zestawiając dane o kontrolach z danymi o wydanych uprawnieniach zauważalna jest niepokojąc tendencja, ze w województwach, w których nie są prowadzone kontrole znacząco wzrasta ilość wydawanych zaświadczeń. Jest to bardzo niepokojące. W województwach tych zazwyczaj wzrasta też ilość ośrodków.  
Rekomendujemy zatem przyjecie następujących zasad:
1. Każdy z ośrodków powinien być kontrolowany przed rozpoczęciem działalności
2. Każdy z ośrodków powinien być kontrolowane co 2 lata (przy zmianach przepisów)
3. Pożądane jest zatem dążenie do poziomu wskaźnika kontroli powyżej 50% w roku

Powyższe działania zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa oraz zapewnią uczciwą konkurencję na rynku.

Karanie polskich przedsiębiorców za granicą
2015-12-28

Informujemy, że ETOS podjął się działań mających na celu ochronę interesu przedsiębiorcy ukaranemu za granicą w związku z praktyką organów krajowych. Złożyliśmy wniosek o uzgodnienie procedury postępowania w takich przypadkach, która zapewni obywatelom polskim ochronę przed odmienną interpretacja przepisów. Oczekujemy, że zostanie stworzona możliwość zgłaszania takich przypadków oraz, że w przypadku, gdy działanie przedsiębiorców było zgodne z polskim prawem spotkamy się co najmniej z reakcją administracji w tych indywidualnych sprawach.

ETOS - partnerem badania Złoty Pas 2016
2015-12-16
Stowarzyszenie ETOS zostało partnerem badania Złoty Pas 2016

Edycja 2016 roku będzie poświęcona sprawdzeniu:

  1. zgodności deklarowanych parametrów z rzeczywistością
  2. przygotowania pasa do długotrwałej  eksploatacji

Powyższe badania zastaną przeprowadzone w oparciu o badanie fizykalne.

W zakresie przygotowania pasów do długotrwałej eksploatacji chcemy sprawdzić zmianę właściwości pasa pod wpływem obciążenia w deklarowanym przez producenta zakresie siły (STF). Chcemy pośrednio w ramach badania znaleźć odpowiedź na pytanie która metoda używania pasów jest właściwsza. Czy właściwym jest naprężanie pasa do wartości STF (jako wymóg podstawowy) czy tez właściwszym jest nie przekraczanie tego parametru. Do badania wybierzemy pasy oferowane na rynku znajdujące się w sieci dystrybucji co najmniej w dwóch kanałach sprzedaży. Planujemy przebadać około 15 próbek. Będziemy skupiać się na pasach najczęściej używanych czyli o LC = 2500 daN.

Wnioski zostaną przedstawione w formie raportu. Organizatorzy badania chcą dodatkowo wyróżnić producentów, którzy oferują pasy gwarantujące zgodność z danymi deklarowanymi na etykiecie. Postaramy się w edycji badania na 2016 rok znaleźć nie tylko najlepsze pasy ale i pasy, które gwarantują najdłuższą możliwość użytkowania. Planowany termin publikacji raportu - jesień 2016.

Działania w zakresie wyjaśnienia przepisów
2015-12-13

W wyniku prac zespołu powołanego w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS do analizy zdarzeń wypadkowych związanych z deficytem informacji u osób zobowiązanych do stosowania przepisów opracowane zostały poniższe rekomendacje w zakresie zmian powodujących zwiększenie czytelności przepisów. 
Rekomendacje zostały przesłane do Ministerstwa.Zespół obradował pod kierownictwem prof AMW dr inż Andrzeja Bursztyńskiego z udziałem mgr inż. Erwina Musiała oraz Marka Różyckiego. Przedstawione rekomendacje:
- Przyjęta w reformie strukturalnej ADR zasada stwierdza iż zwolenianie powinny być umieszczane w części 1 (dział 1.1)
- W tabeli A dział 3.2. są przypisane przepisy szczególne, które wprowadzają kryteria nie uznania towarów za niebezpiecznePowyższe powoduje problemy w stosowaniu przepisów szczególnie dla osób, które nie są świadome iż zwolnienie ich dotyczące jest uregulowane w innym miejscu niż wszystkie wyłączenia w ADR
- Pojawia się zatem konieczność dokonania analizy zakresu i rodzaju zwolnień wprowadzanych przez przepisy szczególne a także zaproponowanie sposobu ich transferu do działu 1.1
- Analiza pokazuje iż mamy do czynienia z 3 grupami zwolnień wprowadzanych przepisami szczególnymi:
a. Przepisy dla towaru np. przepis 32 o treści „Materiał ten w każdej innej postaci nie podlega przepisom ADR” - łącznie 18 regulacji
b. Przepisy określające właściwości, które trzeba spełnić by zwolnić towar np. przepis 37 o treści „Jeżeli materiał ten jest powlekany, to nie podlega przepisom ADR” - łączenie 37 regulacji
c. Przepisy określające właściwości, które trzeba spełnić by zwolnić towar np. przepis 37 o treści „Jeżeli materiał ten jest powlekany, to nie podlega przepisom ADR” - łączenie 37 regulacji które są oznakowane zgodnie z instrukcją pakowania P650 nie podlegają żadnym innym przepisom ADR” - łącznie 12 regulacji 

- Problemem podstawowym jest stosowanie prawa przez osoby nie korzystające z fachowej pomocy i wykazujące się brakiem znajomości ADR. Osoby te odszukują informacje o zwolnieniach w dziale 1.1 pomijając zapisy z przepisów szczególnych.Powyższe uwarunkowania prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa.
- Jest pożądanym podjęcie działań mających na celu przeniesienie przepisów o charakterze ogólnym i mającym powszechne zastosowanie do działu 1.1. 
- W wyniku analizy przeprowadzonej przez powołany zespół rekomendujemy:
a. Przeniesienie do części 1.1 przepisów dotyczących zagadnień już w nim uregulowanych np. przewóz paliw, gazów, akumulatorów opakowań
b. Przeniesienie do części 1.1 regulacji dotyczących produktów używanych powszechnie (np. napoi alkoholowych, kosmetyków itd) lub związanych z wyłączeniem odpowiednio dużej grupy produktów o jasno sprecyzowanych właściwościach (np. przepis 355 dla UN 3082 i UN 3077) 
c. Pozostawienie w części 3.2 Tabela A tylko takich regulacji które doprecyzowują klasyfikację  
- Postulujemy przedstawienie poniższej analizy w ramach prac posiedzenia wspólnego RID/ADR/ADN oraz zaproponowanie powołania grupy roboczej w zakresie sprecyzowania sposobu sformułowania przepisów przenoszonych.

Wniosek o zmianę przepisów Kodeksu Drogowego
2015-12-11
Składamy wniosek o zmianę przepisów ustway Prawo o Ruchu Drogowym

Dokładna analiza zakresu obowiązywania przepisów oraz uwzględnienie danych statystycznych w zakresie wypadkowości składnia nas do zaproponowania następujących zmian:

Konieczność doprecyzowania norm w zakresie bezpieczeństwa wynikających z mocowania ładunków

Konieczna zmiana:
Dookreślenie obowiązku w zakresie wydania przepisów
Zmieniany przepis: Art. 61. 17
Postulowane brzmienie
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska.
UZASADNIENIE:
Stosunkowo dużo wypadków i zdarzeń niebezpiecznych wynika z dowolnego interpretowania zapisów art. 61.3. Wyrażony w nim zapis jest rozumiany w praktyce w odniesieniu co do skutku, czyli jeżeli ładunek nie spadnie to nawet bez właściwego zabezpieczenia uznaje się, ze jest on zamocowany poprawnie. Obecna praktyka opiera się na normatywach w formie zaleceń branżowych i normach PN-EN. Nie ma jednak obowiązku ich stosowania.Prowadzi to bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa co potwierdza ilość zdarzeń niebezpiecznych spowodowanych przemieszczaniem się ładunku.


Konieczne jest doprecyzowanie norm w zakresie błędnych i nadmiarowych oznaczeń

Konieczna zmiana
Wyartykułowanie zakazu używania oznaczeń na pojazdach nie odpowiednich do danej sytuacji.

Zmieniany przepis
Art.60.2 poprzez dodanie pkt 6)
używania pojazdu oznaczonego w sposób nieodpowiedni do przewożonego ładunku

UZASADNIENIE
Powszechna praktyka polega na pozostawieniu oznaczeń nie odpowiednich do przewożonego towaru lub związanych z przewozem w innych państwach. W sytuacji awaryjnej oznaczenie może decydować o zastosowanych środkach. Wymagane jest zatem wprowadzenie rygoru kontroli stosowanych oznaczeń i znaków w celu zapewnienia zgodności oznaczeń z przewożonym towarem.
Naciski na osie - nowe rozstrzygnięcie
2015-11-27

Informujemy, ze w wyniku złożonych przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS wniosków  Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał w dniu 30 października 2015 polecenie służbowe o sygnaturze GGI.012.39.2015.003. Zgodnie z nią polecono odstępować od nakładanie kar za przekroczenie nacisków na osie, w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłani:

  1. pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej
  2. stwierdzony nacisk na osie nie przekracza 11.5 tony ale przekracza nacisk dopuszczony dla danej drogi,
  3. trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z załadunkiem / rozładunkiem towaru podlegającemu przewozowi międzynarodowemu
  4. nie istnieje alternatywna droga o nacisku na oś 11.5 
  5. trasa prowadzona jest w sposób minimalizujący wykorzystanie dróg innych niż z dopuszczonym naciskiem  11.5 tony
  6. przewoźnik posiada licencję wspólnotową  lub inne uprawnienie do przewozu międzynarodowego.

 

40-lat ADR
2015-11-06

 

W ramach II edycji Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TransPoland w dniu 5 listopada 2015 r w ramach wspólnej inicjatywy Europejskiego Stworzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji transportowych ETOS oraz kwartalnika TSL - Manager odbyła się mała uroczystość mającą na celu upamiętnienie czterdziestej rocznicy podpisania przez Polskę umowy ADR. W marcu 1974 r Polska dołączyła do grona Państw, które w ramach wspólnych inicjatyw Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły do swojego porządku prawnego regulacje w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych. W ramach symbolicznych obchodów wręczono dyplomy uznania dla osób szczególnie zasłużonych w rozwój przepisów oraz dostosowaniu praktyki polskiej do wymagań bezpieczeństwa. Dyplomy przyznano Andrzejowi Kolasie - po Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz Tadeuszowi Pusty i  Krzysztofowi Grzegorczyk,  wieloletnim reprezentantom Polski w gremiach odpowiedzialnych za tworzenie przepisów ADR. Każdy z wyróżnionych otrzymał faksymile dokumentu ratyfikacyjnego z 1974 r. który udostępniło Interaktywne Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu i Ochrony Pracy.
Wniosek o grupę doradczą
2015-11-06
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS wystosowało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosek o powołanie formalnej grupy doradczej, która miała by za zadanie przede wszystkim podejmować prace w zakresie: ujednolicenia treści przepisów związanych z towarami niebezpiecznymi we wszystkich rodzajach transportu, proponowania zapisów przepisów w tym w zakresie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, opracowania katalogu umiejętności osób dla zaangażowanych w operacje transportowe towarów niebezpiecznych, analizowania zdarzeń wypadkowych pod kątem koniecznych zmian, postulowania niezbędnych interpretacji przygotowywania stanowiska Polski dla prac w gremiach międzynarodowych odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych uwzględnienia postulatów środowiska odnośnie bezpieczeństwa w przepisach. Propozycja podyktowana jest koniecznością zintensyfikowania działań w zakresie ujednolicenia przepisów RID/ADR/ADN oraz uwzględnienia najnowszego stanu przepisów i techniki w prawie krajowym.
Zaproszenie
2015-10-23

W dniach od 4 do 6 listopada 2015 r. w Warszawskim Centrum Expo XXI obędzie się III edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TransPoland. W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja

LOGISTICS NETWORKING – TRANSPORT CHEMII I TOWARÓW ADR

Konferencje organizuje TSL-Manager

Zapraszamy do rejestracji! 

 

Logistics Networking – Skuteczność Działania w Grupie a Bezpieczeństwo Transportu Chemii

Konferencja adresowana jest głównie do logistyków oraz producentów chemii. Mamy nadzieję, że uda się nam pobić świetny wynik frekwencji w zeszłym roku i liczymy na to, że w konferencja udział weźmie 250-300 zaproszonych gości. W  tym roku udział wezmą już tradycyjnie również przedstawiciele organów kontrolujących bezpieczeństwo w Polsce oraz wybitni naukowcy związani z tematyką nauk o bezpieczeństwie.

Miejsce: WARSZAWA

Termin: 5 listopada 2015, godz. 10:00-16:30
Adres: Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, sala konferencyjna C – 1p

Program ramowy

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 09:40 Współpraca, a bezpieczeństwo, Dariusz Kardas, TSL Manager

09:40 – 10:00 Znaczenie działalności TDT dla bezpieczeństwa funkcjonowania branży TSL, Dariusz Bakalarski, Kierownik Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego

10:00 – 10:20 Port Gdański, bezpieczeństwo, kompleksowość i kompetencja, Dorota Raben, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

10:20 – 10:40 Procedury skonteneryzowanego transportu ładunków niebezpiecznych drogą morską, Mirosława Klas,Wydział Taktyki i Dowodzenia, Akademia Marynarki Wojennej

10:40 – 11:00 Zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych w transporcie kontenerowym, Filip Czerwiński, Cordstrap

Przerwa Kawowa

11:20 – 11:40 Lobbying for the econmic makroregion Elbe/Oder – working for better logistic-networks, Henning Finck, Przedstawiciel przy Bundestagu Izba Handlowa w Hamburgu, Unia Izby Łaby i Odry KEO

11:40 – 12:00 Chemia między nami – Zarządzanie ryzykiem w

magazynie chemicznym, Mateusz Barycza, Key Account Sales Manager, Grupa Raben

12:00 – 12:20 DB Schenker Rail Spedkol – Bezpieczeństwo jako synergia, Tomasz Iwański, Prezes Zarządu, DB Schenker

12:20 – 12:40 Transport żółtego fosforu z Kazachstanu do Europy Zachodniej drogą kolejową, morską i drogową. Rola spedytora kolejowego w bezpiecznej organizacji transportu, Aleksandra Röhricht, Dyrektor Zarządzający, Ermefret

12:40 – 13:00 Seveso III – Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Marek Różycki, MDRK

13:00 – 13:20 Najwyższa jakość produktu, a najwyższe standardy bezpieczeństwa, Mariusz Bakun, Dyrektor Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Caparol Polska

13:20 – 13:40 Nowe standardy bezpieczeństwa jako szansa na rozwój, Arkadiusz Badowski, Pełnomocnik Zarządu, EkoNip

13:40 – 14:00 Zwiększenie poziomu wypełnienia kontenerów morskich – ryzyka, oszczędności, wyzwania, Wojciech Rokicki, Dyrektor Operacyjny, Smart Project

Złoty Pas 2015 (Pokaz mocowania ładunku oraz wręczenie nagrody Złoty Pas odbędzie się na przestrzeni targowej)

14:00 – 14:30 Pokaz bezpiecznego mocowania ładunku w kontenerze, Marek Różycki, MDRK i Filip

Czerwiński, Cordstrap

14:30 – 14:45 Wręczenie nagrody Złoty Pas 2015, Dariusz Kardas, MDRK

 

40 – lat ADR w Polsce – Od historii ku przyszłości

15:00 – 15:10 Bezpieczeństwo w Logistyce, Wprowadzenie Redaktora Naczelnego kwartalnika „Bezpieczeństwo w Logistyce”, Dariusz Kardas

15:10 – 15:30 Dariusz Bakalarski, Transportowy Dozór Techniczny

15:30 – 15:45 dr Krzysztof Grzegorczyk, Transportowy Dozór Techniczny

15:45 – 16:00 Kierunki rozwoju przepisów – kolejne 40 lat? Marek Różycki, MDRK

16:00 – 16:30 Wręczenie nagród i podsumowanie, Marek Różycki, Dariusz Kardas, Stowarzyszenie ETOS

Rejestracja

Niniejsza rejestracja upoważnia do darmowego uczestnictwa zarówno w KONFERENCJI jak i w TARGACH.
Oddzielna rejestracja nie jest wymagana.

Wniosek o zawieszenie kar
2015-10-13
W wyniku działań Stworzyszenia ETOS zostały poczynione kroki formalne prowadzące do uznania niezgodności polskiego prawa w zakresie karania przewoźników za naciski na osie za niezgodne z prawem Unijnym. Skarga przeciwko Polsce jest obecnie na ostatnim etapie przygotowania przed skierowaniem do Trybunału Sprawiedliwości  Niestety, praktyka Polskiej administracji oraz sądów powoduje, iż mimo stwierdzenia niezgodności polskiego prawa nakładane są kary, gdy stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi ale nie przekracza 11.5 tony. Prosimy zatem o zapoznanie się z załączonym pismem oraz o wysłanie do GITD wniosku o wstrzymanie szkodzących polskim firmom praktykom nakładania kar do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości. Poniżej proponowana treść korespondencji:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główny Inspektor Transportu Drogowego
Pan Tomasz Połeć
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

W związku ze skierowaniem przez Komisję Europejską tzw. Letter Notice o sygnaturze 20154040,  który to dokument jest wyrażeniem stanowiska o niezgodności polskiego prawa w zakresie dopuszczalnego nacisku na osie z przepisami Unijnymi, a także w związku z faktem formalnego rozpoczęcia  procedury przygotowawczej odnośnie skierowania przeciw Polsce wniosku w tym zakresie wzywam Głównego Inspektora Transportu Drogowego do wstrzymania się z nakładaniem kar za przeważenie nacisków na osie, w przypadku, gdy stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi ale nie przekracza 11.5 tony.
Wzywamy do zawieszenia wszystkich postępowań w tym zakresie oraz zaprzestania nakładania kar do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości.
————————————————————————————————————————————————————————
Dziękuję za pomoc i współpracę

Marek Różycki
Walne zgromadzenie 2015
2015-10-09

Mija kolejny rok naszej wspólnej działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa operacji transportowych jak i również zmiany standardów pracy osób związanych z tą problematyką. Patrząc do przodu na wyzwania, które jeszcze przed nami musimy zadać sobie kilka zasadniczych pytań, których wyjaśnienie może w znaczącym stopniu wpłynąć na skuteczność naszych działań. Dlatego też w dniu 5-go listopada odbędzie się w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w trakcie którego będziemy chcieli omówić następujące tematy:

 

• zmianę statutu stowarzyszenia oraz powołanie stałych organów doradczych

• współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Menadżerów Logistyki

  • raport z naszych dotychczasowych działań w organizacjach międzynarodowych w tym WP 15, AC1, IMO i raport z działań i osiągnięć w roku 2015

• aktualne projekty legislacyjne

• problemy budżetu na lata 2016-2017

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w trakcie Targów TransPoland 2015 po Konferencji  „Logistic Networking” oraz obchodach 40 Lat ADR w Polsce, na które to imprezy serdecznie zapraszamy!!

Proszę o wiążące potwierdzenie udziału do dnia 25-go października w celu dokonania rezerwacji sali o odpowiedniej ilości miejsc tak aby nie narażać naszego skromnego budżetu na niepotrzebne wydatki! Już teraz cieszę się na Wasz liczny udział!!!

ADR 2015
2015-06-26
Informujemy, że umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. została opublikowano w Dz. U. RP pod pozycją 882. Donosimy, że w roku 2015 udało się opublikować umowę przed czasem jej obowiązywania.
ADR 2015
2015-06-26
Informujemy, że umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. została opublikowano w Dz. U. RP pod pozycją 882. Donosimy, że w roku 2015 udało się opublikować umowę przed czasem jej obowiązywania.
MiLog
2015-06-22

W dniu 3 sierpnia br odbędzie się pierwsza rozprawa odnośnie zasad pobierania przez ZUS składek od pieniędzy wypłacanych za pracę wykonywaną przez kierowców w Niemczech (MiLog). O wynikach będziemy informować.

System egzaminowania DGSA
2015-06-22

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa została zamieszczona informacja dotycząca egzaminów dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

W ten sposób spełniono postulaty środowiska oraz Stowarzyszenia ETOS, by opublikować pytania. 

 Adres do strony: (należy wejść w następujące zakładki „Czym się zajmujemy” – „Transport” – „Drogi” – „Przewozy drogowe” – „Przewozy specjalne” – „Towary niebezpieczne” – pod opisem dotyczącym doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych znajduje się link do informacji)

 bezpośredni link: http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/transport/drogi/przewozy-drogowe/przewozy-specjalne/egzamin-dla-doradcow-do-spraw-przewozu-towarow-niebezpiecznych/

Redakcja kwartalnika Towary Niebezpieczne poinformowała, że od czerwca br w ramach kolejnych wydań będzie publikować opracowania katalogu pytań dla egzaminu na doradcę ds bezpieczeństwa. Opracowanie będzie publikowane w wersji dla prenumeratorów.

Wydawnictwo można zaprenumerować na stronie www.tsl-manager.pl


Rekomendacje
2015-06-09
W dniu 8 czerwca 2015 r po raz pierwszy w historii podczas sprawy przeciwko kierowcy o złe zamocowanie ładunku sąd w oparciu o rekomendacje stowarzyszenia ETOS w zakresie mocowania ładunków oddalił zarzuty przeciw kierowcy. Sprawa dotyczyła mocowania butli z gazami w pojazdach. Rekomendacje poza wskazaniami w zakresie mocowania zawierają wyliczenia oraz raport z badań przyspieszeń powstających w transporcie ładunków. Podstawę dla nich stanowią normy PN-EN 12195 arkusz 1 oraz PN-EN 12164.

Rekomendacje są do zamówienia przez mail (info@etos.org.pl).
 
Naciski na osie - Polska praktyka niezgodna z prawem!
2015-04-29
Komisja Europejska przychyliła się do stanowiska reprezentowanego przez Stowarzyszenie ETOS odnośnie bezprawności działań służb kontrolnych nakładających kary za naciski na osie większe niż dopuszczalne na danej drodze ale niższe niż 11,5 tony.Przeciwko Polsce został skierowany formalny wniosek. Jest to pierwszy krok w formalnym postępowaniu przeciwko państwom członkowskim. Potwierdziło się  zatem, iż środki unijne  wydawane na infrastrukturę mogły być wydane niezgodnie z celami stawianymi przez Unię! Jest to tez potwierdzenie, iż Polska nie dotrzymała postanowień traktatu akcesyjnego.
Działanie statutowe - zmiana RID
2015-03-06
Uprzejmie informujemy, że w wyniku udzielonego zlecenia Marek Różycki w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia ETOS wykonał na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju koordynacji weryfikacji merytorycznej tekstu tłumaczenia oraz wprowadzenia zmian do polskiej wersji Umowy RID 2015.
Zmiany nazw przewozowych RID/ADR/ADN
2015-02-27

W wyniku interwencji Marka Różyckiego (Stowarzyszenie ETOS oraz Redakcja Towary Niebezpieczne) w dniu 24 lutego 2015 r GITS zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o rozważenie możliwości zainicjowania działań mających na celu wszczęcie procedury wydania oświadczenia o sprostowaniu w formie obwieszczenia różnych nazw przewozowych w przepisach RID i ADR.

Mocowanie butli w transporcie drogowym
2015-02-19

W związku z faktem kwestionowania sposobu mocowania butli w pojazdach przez organy kontroli, a w szczególności w zakresie konieczności zabezpieczenia butli od góry proponujemy podjęcie działań mających na celu uregulowanie sytuacji.
Stowrazyszenie ETOS wykonało badania oraz opracowało raport będący zaleceniem w zakresie bezpieczeństwa.
Raport można zamówić przez maila (info@etos.org.pl). Badania zostały wykonane w celu okreslenia minimalnego standardu, który może stać się  podstawą rekomendacji dla rozporządzenia krajowego.

Działanie statutowe - zmiana ADR
2015-01-30

Uprzejmie informujemy, że w wyniku udzielonego zlecenia Marek Różycki w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia ETOS wykonał na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju koordynacji weryfikacji merytorycznej tekstu tłumaczenia oraz wprowadzenia zmian do polskiej wersji Umowy ADR 2015.


Walne zgromadzenie
2014-11-16
Zbliża się koniec roku, a wraz z nim okres podsumowań.
W działalności naszego Stowarzyszenia ETOS wydarzyło się wiele i bez wątpienia wspólnie będziemy musieli zaplanować nasze działania w przyszłym roku.
Informujemy o Walnym Zgromadzeniu Członków naszego stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 8.12.2014 r. we Wrocławiu o godzinie 16:00.

Przy okazji informujemy, że dla Członków Stowarzyszenia ETOS proponujemy rabat na udział w warsztatach organizowanych w dniach 11 i 12 grudnia przez m/d/r/k trusted advisers group.

Wiecej informacji pod telefonem 607 268 497

Marek Różycki
Zostań Doradcą ADR lub RID - ostatnie terminy w 2014 roku!
2014-11-10

Informujemy, że w dniach 16-19 grudnia 2014 r. organizowany będzie ostatni kurs pozwalający na zdobycie uprawnień doradcy ds bezpieczeństwa (ADR). Kurs ma miejsce ww Wiedniu. Dotychczasowa zdawalność - 100%.

Ostatnia szansa na dołączenie do grupy prawie 300 osób, którzy posiadają zagraniczne uprawnienia. Koljna okazaja może się już nie powtórzyć, gdyż  na chwilę obecną  takie szkolenia nie są planowane, więc może być ostatnia szansa na zdobycie uprawnień.

Program kursu spełnia wymagania wynikające z ADR i uprawnia po zdraniu egzaminu do otrzymania uprawnień DGSA, a tym samym jest równoważny z uprawnieniami uzyskanymi w Polsce w przypadku zdawania egzaminu w TDT.

 Koszty:

• Koszt kursu to 4.250 zł + 350,00 zł za materiały egzaminacyjne

• Kurs rozpoczyna się w Wiedniu 16-go grudnia o godzinie 9:00

• Nocleg jest dodatkowo płatny i jego koszt to około 90€ za dobe (minimum trzy doby)

• Możliwy jest przejazd na trasie Mikołów - Wiedeń - Mikołów w cenie 590,00 zł.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod telefonem 601 868 646 (Dariusz Kardas)

Informacja o seminarium
2014-11-09
Informujemy, że S-DGSA serdecznie zaprasza na Seminarium Szkoleniowe nt. "Magazynowania towarów niebezpiecznych", które odbędzie się w Warszawie przy ul. Chałubińskiego dnia 8 grudnia 2014 r. Szczegóły  http://www.s-dgsa.p
Zostań DGSA
2014-08-31
Oferta specjalna dla członków !Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniami i egzaminem dla doradców w Wiedniu m/d/r/k TAG poinformowało, że we wrześniu organizowany jest dodatkowy termin w tym roku.
Mocowanie Ładunków - rozporządzenie
2014-08-31
Mamy odpowiedź KG Policji oraz MiR - po szczegóły zapraszamy do kontaktu
EASA
2014-08-24
EASA - od 2009 roku istnieje myśl, by zjednoczyć stowarzyszenia na poziomie europejskim. Jestem członkiem założycielem "stowarzyszenia" stowarzyszeń międzynarodowych. W ostatnim czasie polskie stworzyszenia (S-DGSA i ESD) przystąpiły - wiec my jako stowarzyszenie też będziemy się angażować. Celem jest zapewnienie sobie wpływu przez stałą reprezentacje w ONZ nad kształtem przepisów. Chcemy wykorzystać tą możliwość do określanie standardu egzaminowania doradców.
Statystyka roczna
2014-08-21
Złożyliśmy projekt rozporządzenia w zakresie statyki rocznej - chcemy, by odejść od statystyki na rzecz deklarowania czynności wykonywanych przez doradcę w firmę. dzięki temu, przynajmniej częściowo uda się nam wykluczyć praktykę zatrudniania doradcy tylko do złożenia raportu.
System egzaminowania DGSA
2014-08-15

System egzaminowania DGSA - na razie mamy projekt rozporządzenia. Jest to podstawa do m.innymi opublikowania większości pytań przez TDT - nie oznacza to, ze egzamin będzie łatwiejszy!  Do czasu, gdy nasz projekt w sprawie pytań nie zostanie przyjęty egzamin na doradce będzie przypominał loterię ...... Poważniejsze zmiany są możliwe przy zmianie ustawy - a nad tym musimy jeszcze trochę popracować. Proszę przekazać znajomym, że istnieje jeszcze możliwość zdawania w Austrii. Termin początku września jest pełny. Otwieramy wiec termin na koniec września oraz w listopadzie.

Spotkanie w MIR w dniu 24 lipca 2014 r.
2014-07-30
Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) oraz Stowarzyszenia  tj. Europejskiego Stowarzyszenia Doradców oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS (ETOS) zostały przedstawione i uzasadnione opisane poniżej postulaty. Z uwagi na fakt, iż w wyniku dyskusji koniecznym okazało się dokonanie korekty stanowiska ETOS odnośnie postulowanych zmian w rozporządzeniu.
Bierzemy sprawy w swoje ręce
2014-05-24
Niniejszym zapraszamy wszystkich na spotkanie organizacyjne, związane z próbą podjęcia nowych korków które planujemy na dzień 29 maja 2014 o godzinie 12:00 w siedzibie stowarzyszenia.

Demokracja jest...
Spotkanie w sprawie pytań ADR
2014-05-16
Zarząd stowarzyszenia ETOS przedstawił następujące informacje odnośnie spotkania z dnia 16 maja br. w sprawie pytań dla kierowców ADR.

Spotkanie zostało zorganizowane przez P. Andrzej Kolasę po...
Kursy ADR kierowców
2014-05-15
W dniu 16 kwietnia br. będzie miało miejsce spotkanie w TDT w sprawie katalogu pytań dla kierowców ADR. Naszym zdaniem:
  • należy opracować wzór pytań (tj. obszary w ramach których wiedzę będziemy...
Ugoda w sprawie nacisków na osie!
2014-04-28
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia br otrzymaliśmy od Dywizji Transportu Komisji Europejskiej potwierdzenie, że dział prawny przekazał informacje o konieczności uruchomienia procedury w...
Umowy multilateralne
2014-04-23
Informujemy, że złożone zostały wnioski o przystąpienie przez Polskę do następujących umów multilateralnych:
M 273 - w zakresie oznaczenia butli
M 260 - w zakresie suchego lodu
M 228 - w zakresie...

strony www, aplikacje dedykowane