Spotkanie w MIR w dniu 24 lipca 2014 r.
2014-07-30

Podczas spotkania w dniu 24 lipca 2014, na którym obecni byli przedstawiciele Ministerstwa (MI), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) oraz Stowarzyszenia  tj. Europejskiego Stowarzyszenia Doradców oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS (ETOS) zostały przedstawione i uzasadnione opisane poniżej postulaty. Z uwagi na fakt, iż w wyniku dyskusji koniecznym okazało się dokonanie korekty stanowiska ETOS odnośnie postulowanych zmian w rozporządzeniu, proponowane korekty zawarto w niniejszym dokumencie wyróżniając je.

 Mając powyższe na względzie Stowarzyszenie ETOS przedstawiło następujące postulaty:

System tworzenia pytań 
Zaproponowano, by przed tworzeniem pytań określić katalog niezbędnych umiejętności minimalnych i wiedzy, które winny być sprawdzone w drodze przeprowadzonego egzaminu. Zdaniem ETOS tworzenie pytań bez takiego klucza powodować może, iż tworzone pytania będą w sposób przypadkowy sprawdzać wiedzę nie odzwierciedlającą całości zakresu wiadomości istotnych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Jest to sytuacja dalece niepożądana. ETOS poinformowało o powołaniu nieformalnej grupy roboczej, która zaproponuje wykaz umiejętności oraz wiedzy doradcy odpowiednio RID/ADR/ADN. Sugerowany harmonogram prac zostanie przedstawiony w załączniku.

Ze strony ETOS padła propozycja, by katalog pytań był możliwie obszerny. Zasugerowano stworzenie bazy zawierającej co najmniej 1100 pytań. TDT oraz przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Doradców (ESD) wyraziło poparcie dla takiego pomysłu.

Powyższe postulaty są niezależne od trwających obecnie prac nad zmianą rozporządzenia. ETOS wyraziło stanowisko, iż prace nad katalogiem umiejętności oraz propozycjami pytań będą trwały we wspomnianej nieformalnie grupie niezależnie od prac nad zmianą rozporządzenia.

Publikacja bazy pytań
Zaproponowano, by baza pytań egzaminacyjnych była jawna. Pytania były by publikowane po upływie okresu przejściowego. Pani Małgorzata Wielba - Walicka (ESD) zaproponowała jako sugerowany termin publikacji dzień 1-go lipca 2015 r.

Bezstronność uczestników prac, komisji oraz transparentność systemu egazminowania
Marek Różycki (ETOS) wyraził pogląd, iż pożądanym jest uproszczenie egzaminów oraz uczynienie ich czytelnymi i bezstronnymi zgodnie z zasadą transparentności.  Pan Dyrektor Andrzej Kolasa (TDT) potwierdził, że powierzenie egzaminowania TDT było by znacznym uproszczeniem i mogło by się odbywać w ramach prac etatowych pracowników. W przypadku opracowania metodologicznego pytań i odpowiedzi nie zachodzi konieczność posiadania przez członków komisji doświadczenia i wiedzy eksperckiej, lecz wymagane jest zapoznanie się z systemem oraz sprawne wykonywanie czynności administracyjnych.

Spotkanie zakończono podsumowaniem oraz zobowiązaniem ETOS do przedstawienia opisu systemu tworzenia pytań wraz z harmonogramem prac. 


strony www, aplikacje dedykowane