Spotkanie w sprawie pytań ADR
2014-05-16
Zarząd stowarzyszenia ETOS przedstawił następujące informacje odnośnie spotkania z dnia 16 maja br. w sprawie pytań dla kierowców ADR.

Spotkanie zostało zorganizowane przez P. Andrzej Kolasę po dyrektora TDT. Przedstawiciele stowarzyszeń podnieśli, że baza pytań powinna być gruntowanie zweryfikowana nie tylko pod kątem istniejących pytań, które w wielu przypadkach są nie najlepiej sformułowane i budzą wątpliwości także dla komisji egzaminacyjnej, ale także powinna być rozbudowana o pytania, które przede wszystkim umożliwiłyby sprawdzenie praktycznej wiedzy kierowcy a nie tylko wiedzę teoretyczną. Ponadto baza pytań, szczególnie w zakresie części podstawowej powinna być także pogrupowana tematycznie na kilka podgrup, aby system do losowania nie generował np. 6 pytań o tej samej tematyce, jak to ma miejsce obecnie.

Podniesiono, że z uwagi na brak jasnych przepisów prawa, przebieg egzaminu w poszczególnych województwach znacznie się różni. Jako przykład podano, że w niektórych województwach na egzaminach nie jest możliwe korzystanie z żadnych pomocy, w innych można korzystać z przepisów ADR a w jeszcze innych z podręczników dla kierowców ADR. Wobec powyższego zauważono, że może zasadnym byłoby, aby MIiR wydało tzw. rekomendacje (pismo, informację, wytyczne) dla Urzędów Marszałkowskich, określające jednolite zasady podczas egzaminów.

 Przedstawiciele MIiR zgłosili wątpliwość w zakresie konieczności weryfikacji bazy pytań, gdyż ich zdaniem Urzędy Marszałkowskie ani uczestnicy egzaminu, nie zgłaszały do resortu zastrzeżeń wobec bazy pytań, a zdawalność przystępujących do egzaminu sięga 90%. Ponadto z danych statystycznych wynika także niewielki udział wypadków z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne. W ocenie przedstawicieli MIiR wydawanie zaleceń Urzędom Marszałkowskim dotyczących formy i przebiegu egzaminu nie jest dobrym pomysłem, gdyż brak jest w tym zakresie delegacji prawnych i zalecenia te nie mogłyby mieć mocy prawnej. Zaznaczono jednakże, że jeśli rzeczywiście jest potrzeba prowadzenia prac w w/w zakresie, MIiR przeanalizuje ten temat i podejmie odpowiednie czynności w tej sprawie.  W wyniku spotkania ustalono, że pomimo informacji i statystyk przekazanych przez Urzędy Marszałkowskie, zasadnym jest podjęcie prac mających na celu weryfikację bazy pytań dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wg Umowy ·       wyeliminowania / poprawienia pytań niejasno sformułowanych oraz budzących wątpliwości,
  • dodania podstawy prawnej do każdej odpowiedzi prawidłowej, celem uniknięcia interpretacji podczas prac komisji egzaminacyjnej,
  • pogrupowania bazy pytań, w szczególności dotyczącej części podstawowej wg grup tematycznych umożliwiając odpowiednie losowanie pytań, aby uniknąć generowania w teście egzaminacyjnym kilku pytań o tej samej grupie tematycznej. 

Następnym etapem byłaby rozbudowana bazy pytań pod kątem zmian Umowy ADR – 2015, co miałoby miejsce nie wcześniej niż w 2015r.

Proces weryfikacji bazy pytań będzie prowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny we współpracy Departamentu Transportu Drogowego MIiR i z udziałem zespołu ekspertów, w skład którego, wejdą osoby z organizacji będących na spotkaniu, posiadające gruntowną wiedzę i doświadczenie w obszarze przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Uzgodniono, że po zaakceptowaniu przez MIiR, (który jest dysponentem bazy pytań) propozycji weryfikacji bazy pytań, TDT wystąpi do Departamentu Transportu Drogowego MIiR z pismem wnioskującym o podjęcie prac w zakresie ustaleń, o których mowa w przedmiotowej notatce z niniejszego spotkania.

strony www, aplikacje dedykowane