Umowy multilateralne
2014-04-23
Informujemy, że złożone zostały wnioski o przystąpienie przez Polskę do następujących umów multilateralnych:

M 273 - w zakresie oznaczenia butli
M 260 - w zakresie suchego lodu
M 228 - w zakresie przewozu prototypów baterii i akumulatorów

Stoimy na stanowisku, że każda umowa, która jest przyjęta przez co najmniej dwa państwa jest naruszeniem (złagodzeniem) restrykcji i może prowadzić do faworyzowania wybranych państw, które podpiszą umowę. Z tego względu oczekujemy, że Polska będzie przystępowała do wszystkich umów zgłoszonych do sekretariatu ONZ.


Kilka słów uzasadnienia

- umowa M 273

W przepisach ADR  2013 wprowadzono nowa regulację dotyczącą wielkości napisu numeru UN na oznaczeniach butli (przepis 5.2.1.1). Zgodnie z nim o ile przepisy ADR nie precyzują inaczej, każdy element wysyłki należy wyraźnie i w sposób trwały oznakować numerem UN odnoszącym się do towarów zawartych w przesyłce. Numer UN i litery „UN”  muszą mieć wysokość przynajmniej 12 mm za wyjątkiem elementów wysyłkowych o pojemności co najwyżej 30 litrów i masie netto co najwyżej 30 kg i za wyjątkiem butli z pojemnością odmierzoną wodą w ilości co najwyżej 60 litrów, gdzie wysokość oznakowania musi wynieść przynajmniej 6 mm i za wyjątkiem elementów wysyłkowych z pojemnością co najwyżej 5 litrów lub masie netto co najwyżej 5 kg, gdzie muszą one wykazać odpowiednią wielkość. W przypadku towarów nieopakowanych oznaczenie należy umieścić na przedmiocie, jego podstawce lub na urządzeniu do obsługi, przechowywania lub odpalania. Przepis wszedł bez okresu przejściowego, co powoduje, iż wszystkie butle muszą być być oznakowane w ww sposób, nawet, gdy zostały wyprodukowane przed 2013 rokiem. Umowa pozwala na to, by butle oznakowane przez 2013 rokiem i zgodne z ADR 2011 mogły być oznakowane na starych zasadach do dnia wejścia w życie ADR 2017, tj. do dnia 30 czerwca 2018 roku.


- umowa M260

godnie przepisami ADR tylko, w przypadku towarów, które są chłodzone suchym lodem (UN 1845) wymagane jest oznaczanie jednostek transportowych, podczas, gdy przewóz samego suchego lodu nie wymaga oznaczenia. Umowa pozwala do następnej zmiany przepisów odstąpić od oznaczeń, które nic nie wnoszą z punktu widzenia bezpieczeństwa. Podpisanie ww umowy oszczędzi przedsiębiorcom nie tylko czas potrzebny na zbędne oznaczanie pojazdów ale i spowoduje oszczędności i ochronę środowiska. Oznaczenia zazwyczaj stosowane są jednorazowo, co przy ich stosunkowo dużym rozmiarze powoduje dużą ilość niepotrzebnie zużytych materiałów.


- umowa M 228

Ze względu na fakt, iż w ostatnich latach udało się zachęcić przedsiębiorców zagranicznych do przeniesienia do Polski produkcji baterii przystąpienie do tej umowy możne pomóc w utrzymaniu miejsc pracy oraz zapewni wykonywanie prac rozwojowych. Obecnie wykonywanie takich prac jest znacznie utrudnione, gdyż w celu przesłania do badania prototypów muszą być ponoszone nieuzasadnione koszty. Koszty takie nie są ponoszone w państwach sąsiednich, co uzasadnia podejmowanie decyzji o przenoszeniu badań za granicę. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez redakcję Towary Niebezpieczne w 2011 roku w Polsce załadowanych zostało około 650 000 kg baterii i akumulatorów zaklasyfikowanych jako towar ADR. W 2013 roku wartość załadunków przekroczył 3 000 000 kg. Zatem faktem bezspornym jest, że podpisując ww umowę możemy utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki

strony www, aplikacje dedykowane