Wniosek o zmianę przepisów Kodeksu Drogowego
2015-12-11
Składamy wniosek o zmianę przepisów ustway Prawo o Ruchu Drogowym

Dokładna analiza zakresu obowiązywania przepisów oraz uwzględnienie danych statystycznych w zakresie wypadkowości składnia nas do zaproponowania następujących zmian:

Konieczność doprecyzowania norm w zakresie bezpieczeństwa wynikających z mocowania ładunków

Konieczna zmiana:
Dookreślenie obowiązku w zakresie wydania przepisów
Zmieniany przepis: Art. 61. 17
Postulowane brzmienie
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska.
UZASADNIENIE:
Stosunkowo dużo wypadków i zdarzeń niebezpiecznych wynika z dowolnego interpretowania zapisów art. 61.3. Wyrażony w nim zapis jest rozumiany w praktyce w odniesieniu co do skutku, czyli jeżeli ładunek nie spadnie to nawet bez właściwego zabezpieczenia uznaje się, ze jest on zamocowany poprawnie. Obecna praktyka opiera się na normatywach w formie zaleceń branżowych i normach PN-EN. Nie ma jednak obowiązku ich stosowania.Prowadzi to bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa co potwierdza ilość zdarzeń niebezpiecznych spowodowanych przemieszczaniem się ładunku.


Konieczne jest doprecyzowanie norm w zakresie błędnych i nadmiarowych oznaczeń

Konieczna zmiana
Wyartykułowanie zakazu używania oznaczeń na pojazdach nie odpowiednich do danej sytuacji.

Zmieniany przepis
Art.60.2 poprzez dodanie pkt 6)
używania pojazdu oznaczonego w sposób nieodpowiedni do przewożonego ładunku

UZASADNIENIE
Powszechna praktyka polega na pozostawieniu oznaczeń nie odpowiednich do przewożonego towaru lub związanych z przewozem w innych państwach. W sytuacji awaryjnej oznaczenie może decydować o zastosowanych środkach. Wymagane jest zatem wprowadzenie rygoru kontroli stosowanych oznaczeń i znaków w celu zapewnienia zgodności oznaczeń z przewożonym towarem.
Projekt - rekomendacje w zakresie mocowania butli
2015-02-19

W związku z faktem kwestionowania sposobu mocowania butli w pojazdach przez organy kontroli, a w szczególności w zakresie konieczności zabezpieczenia butli od góry proponujemy podjęcie działań mających na celu uregulowanie sytuacji.

Zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa możliwym jest zaproponowanie wyników testów w zakresie mocowania, które stały by się podstawą do określenia krajowych wytycznych w zakresie oceny poprawności mocowania lub nawet rozporządzenia Ze względu na powyższe fakty postanowiliśmy wykonać badania w oparciu o zapisy norm EN 12164 (wytrzymałość elementów pojazdu) oraz w oparciu o normę EN12195 arkusz 1 (siły w transporcie) w celu wykazania minimalnego zakresu nocowania.

Wykonane badanie zostanie sprawdzone pod kątem zgodności z m.innymi VDI (przepisy niemieckie) i będzie miało rangę opinii rzeczoznawcy.


strony www, aplikacje dedykowane