Wniosek o zawieszenie kar
2015-10-13
W wyniku działań Stworzyszenia ETOS zostały poczynione kroki formalne prowadzące do uznania niezgodności polskiego prawa w zakresie karania przewoźników za naciski na osie za niezgodne z prawem Unijnym. Skarga przeciwko Polsce jest obecnie na ostatnim etapie przygotowania przed skierowaniem do Trybunału Sprawiedliwości  Niestety, praktyka Polskiej administracji oraz sądów powoduje, iż mimo stwierdzenia niezgodności polskiego prawa nakładane są kary, gdy stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi ale nie przekracza 11.5 tony. Prosimy zatem o zapoznanie się z załączonym pismem oraz o wysłanie do GITD wniosku o wstrzymanie szkodzących polskim firmom praktykom nakładania kar do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości. Poniżej proponowana treść korespondencji:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Pan Tomasz Połeć
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

W związku ze skierowaniem przez Komisję Europejską tzw. Letter Notice o sygnaturze 20154040,  który to dokument jest wyrażeniem stanowiska o niezgodności polskiego prawa w zakresie dopuszczalnego nacisku na osie z przepisami Unijnymi, a także w związku z faktem formalnego rozpoczęcia  procedury przygotowawczej odnośnie skierowania przeciw Polsce wniosku w tym zakresie wzywam Głównego Inspektora Transportu Drogowego do wstrzymania się z nakładaniem kar za przeważenie nacisków na osie, w przypadku, gdy stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi ale nie przekracza 11.5 tony.
Wzywamy do zawieszenia wszystkich postępowań w tym zakresie oraz zaprzestania nakładania kar do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości.————————————————————————————————————————————————————————
Dziękuję za pomoc i współpracę

Marek Różycki

strony www, aplikacje dedykowane