Cele podstawowe

Stowarzyszenie zostaje powołane w celu zmiany prawa odnośnie praktyki przewozu towarów niebezpiecznych poprzez stymulowanie i popieranie:
 • zmiany rozporządzenia w zakresie statystyki rocznej przy przewozie towarów niebezpiecznych,
 • zmiany ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w ten sposób, by przedsiębiorca był zobowiązany w terminie 14 dni od wyznaczenia doradcy do przekazania informacji o tym że doradca został wyznaczony,
 • zmiany ustawy o przewozie towarów niebezpieczny w ten sposób, by jako organ kontrolny był wskazany PIP,
 • zmiany ustawy w ten sposób, by określić kary za nie wykonywanie przez doradców obowiązków,
 • zmiany rozporządzenia w zakresie egzaminowania doradców RID/ADR/ADN oraz innych aktów w ten sposób, by egzamin pozwalał na sprawdzenie wiedzy i weryfikacje przygotowania przystępującego do egzaminu,
 • zapewnienia, by przed wyjazdem polskiej delegacji do gremiów międzynarodowych związanych z tworzeniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie było znane stanowisko Polski oraz by w tym stanowisku uwzględniono interes doradców i ich klientów

Cele uzupełniające

Stowarzyszenie zostaje powołane w celu zmiany praktyki w zakresie odpowiedzialności urzędników i odpowiedzialności administracyjnej poprzez:
 • występowania jako strona społeczna w sprawach przeciwko uczestnikom przewozu oraz podmiotom zaangażowanym w łańcuch logistyczny towarów niebezpiecznych w celu składania skarg odnośnie nieprawidłowości i uciążliwości działania administracji
 • występowania w imieniu członków z wnioskami i skargami w zakresie bieżącej działalności

Cele dodatkowe

Stowarzyszenie zostaje powołane w celu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez:
 • zmiany prawa w zakresie szkolenia kierowców oraz dozoru technicznego w sposób pozwalający na zapewnienie Polsce konkurencyjności
 • inicjowania podpisania przez Polskę korzystnych dla kraju umów multilateralnych
 • dbanie o prestiż zawodu doradcy ds bezpieczeństwa

Jeśli chcecie Państwo poprzeć przedstawione powyżej cele zapraszamy do kontaktu.

strony www, aplikacje dedykowane