Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych - ETOS

Statut Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie celowe o nazwie „Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby, które jako cel swojej działalności obrały sobie dążenie do ciągłego podnoszenia standardu bezpieczeństwa przy wykonywaniu operacji transportowych towarów niebezpiecznych i produktów chemicznych.


§ 2

Cel podstawowy

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane w celu zmiany prawa odnośnie praktyki przewozu towarów niebezpiecznych poprzez stymulowanie i popieranie:
  • zmiany rozporządzenia w zakresie statystyki rocznej przy przewozie towarów niebezpiecznych,
  • zmiany ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w ten sposób, by przedsiębiorca był zobowiązany w terminie 14 dni od wyznaczenia doradcy do przekazania informacji o tym że doradca został wyznaczony,
  • zmiany ustawy o przewozie towarów niebezpieczny w ten sposób, by jako organ kontrolny był wskazany PIP,
  • zmiany ustawy w ten sposób, by określić kary za nie wykonywanie przez doradców obowiązków,
  • zmiany rozporządzenia w zakresie egzaminowania doradców RID/ADR/ADN oraz innych aktów w ten sposób, by egzamin pozwalał na sprawdzenie wiedzy i weryfikacje przygotowania przystępującego do egzaminu,
  • zapewnienia, by przed wyjazdem polskiej delegacji do gremiów międzynarodowych związanych z tworzeniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie było znane stanowisko Polski oraz by w tym stanowisku uwzględniono interes doradców i ich klientów

Cel uzupełniający

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane w celu zmiany praktyki w zakresie odpowiedzialności urzędników i odpowiedzialności administracyjnej poprzez:
  • występowania jako strona społeczna w sprawach przeciwko uczestnikom przewozu oraz podmiotom zaangażowanym w łańcuch logistyczny towarów niebezpiecznych w celu składania skarg odnośnie nieprawidłowości i uciążliwości działania administracji
  • występowania w imieniu członków z wnioskami i skargami w zakresie bieżącej działalności

Cel dodatkowy

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane w celu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez:
  • zmiany prawa w zakresie szkolenia kierowców oraz dozoru technicznego w sposób pozwalający na zapewnienie Polsce konkurencyjności
  • inicjowania podpisania przez Polskę korzystnych dla kraju umów multilateralnych
  • dbanie o prestiż zawodu doradcy ds bezpieczeństwa§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mikołów.


§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.


§ 5

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony przy czym, stowarzyszenie może zostać rozwiązane, gdy zostaną osiągnięte cele szczegółowe określone w § 2 pkt. 1


§ 7
 1. Cele, o których mowa w statucie Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  • podejmowanie inicjatyw i składanie wniosków
  • wykonywanie działalności lobbingowej w myśl przepisów prawa
  • przedstawianie wniosków
  • organizację spotkań i konferencji
  • przygotowywaniem opinii i ekspertyz
  • opracowywaniem baz danych
  • wdrożenie sytemu certyfikacji pracy członków
  • publikowanie raportów i podsumowań związanych z pracą członków oraz standardem rynku
  • dążenie do wypracowania narzędzi i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo wykonywania czynności doradczych.
 2. Przy realizacji celów, o których mowa w ust. 1, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.


§ 8

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie działa poprzez Pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie mogą pełnić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pełnomocnik może zostać pozbawiony funkcji w każdym czasie, na wniosek co najmniej 2/3 członków w wyniku głosowania.

Pierwszym Pełnomocnikiem zostaje wybrany Marek Różycki


§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 • reprezentuje daną grupę zawodową (konkretny zawód) i cieszy się ogólnym szacunkiem w swoim środowisku;
 • jest studentem lub wykładowcą kierunków związanych z bezpieczeństwem lub logistyką
 • przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej dwóch innych członków Stowarzyszenia;
 • uiści wpisowe


§ 10

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Pełnomocnika w drodze Postanowienia.


§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 • swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu;
 • uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia;
 • regularnie opłacać składki.


2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 • może wnioskować we wszystkich sprawach, dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 • może korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
 • może posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenie;
 • może korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenia.
 • może posługiwać się standardami pracy opracowanymi przez Stowarzyszenie
 • może korzystać z rozwiązań zaproponowanych przez Stowarzyszenie


§ 12

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje skutkiem pisemnej rezygnacji członka, złożonej na ręce Pełnomocnika lub z powodu śmierci członka.

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje także skutkiem wykluczenia przez Pełnomocnika  w drodze postanowienia:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia;

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) za zaleganie z opłaceniem składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy płatności;

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt a i b;

z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

na wniosek Pełnomocnika przy akceptacji Rady Stowarzyszenia.


3. Od postanowienia w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, członkowi przysługuje odwołanie do Rady Stowarzyszenia, które powinno być złożone w terinie 21 dni od daty otrzymania postanowienia. Postanowienie Rady w przedmiocie odwołania ma charakter ostateczny.


§ 13

1. Organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków oraz Rada Stowarzyszenia

Najwyższą władzą (najwyższym organem) Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Rada Stowarzyszenia jest utworzona przez członków założycieli. Zmiana w składzie rady wymaga zgody 2/3 członków Rady.

Członkami założycielami są:

Dariusz Kardas - doradca ds bezpieczeństwa

Erwin Musiał - doradca ds bezpieczeństwa

Marek Różycki - doradca ds bezpieczeństwa§ 14

Uchwały każdej z władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Dopuszczalne jest głosowanie przy wykorzystaniu urządzeń teletransmisji danych pod warunkiem, że wyrażony głos zostanie potwierdzony w formie oświadczenia pisemnego.


§ 15

    1.Walne Zebranie Członków zwołuje Pełnomocnik lub Rada Stowarzyszenia, co najmniej  raz w roku lub częściej. Pełnomocnik powiadamia o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków mailem, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

    2.Obecność Członków na zebraniu Członków jest obowiązkowa, przy czym dopuszczalne jest uznanie za obecnych Członków,którzy do terminu 3 dni przed wyznaczonym terminem prześlą na adres stowarzyszenia swój głos w sprawach będących przedmiotem obrad.

    3.W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.

    4.W Walnym Zebraniu Członków może uczestniczyć każdy członek Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

    a)uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

    b)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Pełnomocnika;

    c)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

d) udzielenie absolutorium ustępującemu Pełnomocnikowi,

e) uchwalanie zmian statutu;

f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

g) rozpatrywanie odwołań od postanowień Pełnomocnika wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Pełnomocnika.


    5.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

    6.Zmiana statutu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności 2/3 członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności ponad połowy członków.


8. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków, przy obecności co najmniej 50 % ogółu członków, większością 2/3 głosów, na wniosek:

a) większości członków Stowarzyszenia;

b) władz sądowych lub administracyjnych;

lub w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.


9. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.


10. Na Walnym Zebraniu Członków, każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


§ 16

1. Rada Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 członków.

    2.Rada składa się z Przewodniczącego Rady, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków

    3.Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza powołuje Rada na trzyletnią kadencję.

    4.Do kompetencji Rady należy:

    -opiniowanie nowych członków Stowarzyszenia;

    -inicjowanie procedury usunięcia członka

    -rozpatrywanie odwołań od decyzji Pełnomocnika w zakresie usunięcia Członka,

    -zwoływanie Walnego Zebrania Członków

    -ustalanie wysokości składek członkowskich;

    -prowadzenie działalności finansowej Stowarzyszenia;

    -zarządzanie majątkiem;

5. Pełnomocnik jest zobowiązany do:

    -realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków i zaleceniami Rady Stowarzyszenia

    -wykonywania zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę.

    -reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz


§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z uzyskanych:

    -składek członkowskich;

    -odsetek ustawowych


    2.Majątek stowarzyszenia może być przeznaczany wyłącznie na działanie statutowe.

    3.Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia upoważniony jest Pełnomocnik z zachowaniem zasady, że w przypadku przekroczenia wartości majątku stowarzyszenia odpowiada on za zaciągnięte zobowiązania osobiście,

    4.Zabronione jest:

    -udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,

    -członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi;

    -przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

    -wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

    -zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 20

Załączniki do niniejszego regulaminu tworzą:

    -wzór deklaracji członkowskiej

    -wzór postanowienia o przyjęciu nowego członka


§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Statut uchwalono podczas pierwszego zgromadzenia Członków w dniu 21.02.2014

strony www, aplikacje dedykowane